ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


T.C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

STAJ YÖNERGESİ

 

 

Kapsam

 

Madde 1- Bu Yönerge, Meslek Yüksekokullarında bulunan programların gerektirdiği nitelikteki STAJ uygulamalarını ve bu uygulamaların gerçekleşmesini sağlayıcı yöntemleri kapsamaktadır.

 

Amaç

 

Madde 2- Bu Yönergede amaç, öğrencilerin kendi yetişme alanları ile ilgili endüstrilerde ve gerçek iş ortamlarında üretime azami derecede katılarak;

a) Yüksekokuldaki öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve yeterliklerini pekiştirmelerini;

b) Laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve kabiliyetlerini geliştirmelerini;

c) Üçüncü ve dördüncü sömestrelerde alacakları teorik, teknik ve laboratuar derslerini daha bilinçli olarak takip etmelerini sağlayıcı bilgi ve görgülerini artırmalarını;

d) Tekniker/Meslek Elemanı  olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı önlemler ile Yüksekokul Müdürlüğünün ve öğrencilerin izleyecekleri kurallar ile işyerlerinden beklenen hizmetleri belirlemektir.

 

Hukuksal Dayanak

 

Madde 3- Bu Yönerge 22/05/2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20. ve 28. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Madde 4- Bu Yönergede geçen deyimlerden;

 

*MYO                                       : Meslek Yüksekokulu'nu,

*Müdürlük-Müdür                     : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü, Müdürünü,

*Bölüm Başkanlığı                      : Teknik / Sosyal / Sağlık Programlarının Bölüm Başkanlıklarını,

*Staj Değerlendirme Kurulu        : Meslek Yüksekokulunda bulunan programlarla ilgili STAJ için oluşturulmuş kurulu

*Yönetmelik                               : Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğini

tanımlar.

Staj Süresi

 

Madde 5- Staj süresi programların özelliğine göre, yönetmelikte belirtilen sürelerin içinde olmak koşuluyla, ilgili program kurullarınca farklı süreler olarak belirlenebilir. Ancak bu süreler MEYOK Müdürler Kurulu’nun onayıyla uygulamaya girer.

 

Formlar

 

Madde 6- Staj dosyası, Ek’de yer alan Staj Rehberi ve aşağıda belirtilen formlardan oluşur.

 

Form No: 1. Öğrenci Başvuru Dilekçesi

Form No: 2. Zorunlu Staj Başvuru Üst Yazısı

Form No: 3. Zorunlu Staj Başvuru Formu

Form No: 4. Zorunlu Staj Yapacak Öğrencinin Özgeçmişi

Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası

Form No: 6. İşyeri Devam Durumunu Gösterir Çizelge

Form No: 7. İşyeri Değerlendirme Formu

Form No: 8. Zorunlu Staj Değerlendirme Formu

 

Değerlendirme

Madde 7- Staj başarısını ölçme ve değerlendirmede aşağıda belirtilen oranlar kullanılır:

a. Öğrencinin hazırladığı staj dosyası ve raporu %  40

b. İşveren raporu                                                         % 20

c. Staj kurulu değerlendirmesi                           % 40

 

Staj yapan öğrenciler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 üzerinden en az 65 almak gereklidir. 

Sonuçlara İtiraz

Madde 8- Staj değerlendirme sonuçlarına itirazlarda Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Staj Değerlendirme Kurulu

Madde 9- Staj Değerlendirme Kurulları, Program Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği en az üç (3) asıl ve bir (1) yedek öğretim elemanından oluşur. Program Başkanı kurulun doğal üyesi ve başkanıdır.

 

Öğrenci Staj Dosyası

 

Madde 10- Öğrenci, tamamladığı staj çalışması için staj raporunu içeren bir dosya hazırlar. Staj Raporu, Staj Rehberinde belirtilen esaslara göre ve Staj süresince yapılan iş ve işlemleri kapsayacak biçimde yazılır.

 

Öğrenci eksiksiz hazırlayacağı  staj dosyasını, öngörülen süre içinde , kapağı işyeri yetkilisince onaylanmış olarak Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne teslim eder. 

 

 

 

 

İşveren Raporu

           

Madde 11- Stajını tamamlayan öğrenci, işverenden çalışmalarına ilişkin bir değerlendirme raporu (Form No: 7)  alır.

 

İşveren raporu iki kopya olarak hazırlanır. Bunlardan biri işyerinde saklanır. Raporun aslı, "gizli" kaydı ile ve taahhütlü postayla veya kapalı zarf  içinde öğrenci ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne iletilir.

 

Başarının Belirlenmesi

 

Madde 12- Staj dosyası, Program Başkanınca bir ön incelemeden geçirilir. Belirlenen eksiklikleri öğrenci  tamamlar. Staj Değerlendirme Kurulu, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca ilan edilen tarihlerde sözlü sınav yapar. Sonuçlar, Staj Değerlendirme Formu'ndaki oranlar dikkate alınarak saptanır, Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Staj çalışması başarısız olan öğrenci stajını tekrarlar.

 

Genel Hükümler

 

Madde 13- Öğrenciler "Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" yanında stajlarını sürdürdükleri işyerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uyarlar. Kurallara aykırı hareket eden öğrencilerin durumu, işveren tarafından MYO Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

 

Madde 14- Staj ile ilgili olup, bu Yönergede yer almayan  konularda karar yetkisi MYO Yönetim Kurulundadır.

 

Yürürlük

 

Madde 15- Bu Yönerge hükümleri, Uludağ Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek.  Staj Rehberi

 

STAJ REHBERİ

Staj Başlangıcında Yapılacak İşlemler:

1-   Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl veya yaz aylarında yapması esastır. Ancak öğrenci bütün derslerinden başarılı olmuş stajını henüz yapmamış ise stajını herhangi bir ayda yapabilir

2-     Staj süresi 30 (OTUZ) staj iş günüdür.

3-     Öğrenci staj yapmak istediğini belirten dilekçe ile öğrenci işleri birimine başvuru yapar.(Form No: 1)

4-     Öğrenci İşleri Birimi 2 ve 3 numaralı form örneklerini hazırlayarak onay işleminden sonra öğrenciye  teslim eder.

5-     Öğrenci, almış olduğu belgeler ile zorunlu stajını gerçekleştirmek istediği işyerine başvuru yapar ve kendisine verilen 3 numaralı formu zorunlu staj başlangıç tarihinden en az bir (1) ay önce işyerine onaylatarak evrak kayıta teslim eder. Kayıt altına alınan 3 numaralı formun bir kopyası ilgili program başkanının “İşyerinde Zorunlu Staj Yapması Uygundur” onayına sunulur.

6-     Onay işleminden sonra öğrenciye; zorunlu staj yönetmeliği, staj uygulama rehberi, Form No: 4, Form No: 5 , Form No: 6, Form No: 7’yi içeren staj dosyası imza karşılığı teslim edilir.

7-     Öğrenci zorunlu staj dosyasında bulunan 4 numaralı formu program başkanına imzalatarak staja başlar.

 

Staj Dosyasının Hazırlanması:

1-     Zorunlu Staj Esnasında Staj Dosyası hazırlanır. Staj Dosyası Hazırlama esnasında aşağıdaki kurallara dikkat edilir.

a.       Staj uygulamasının yapıldığı her gün için en az bir sayfa rapor yazılmalıdır.

b.      Raporlar, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.

c.       Yazım formatı, Times New Roman yazı tipinde 12 punto olmalıdır.

d.      Kenar boşlukları sol 2,5 cm, sağ 1,5 cm, üst 2,5 cm, alt 2,5 cm olmalıdır.

e.       Her rapor sayfasının en altında çerçeve içine alınmış onay bölgesi olmalıdır. Bu onay bölgesi her sayfada iş yeri sorumlusu tarafından imzalanmalıdır.

f.        Form No: 5 ve Form No: 6, işyeri tarafından onaylanmalıdır.

 

Staj Sonrası Yapılacak İşlemler:

1-                              Form No: 6 ve 7 işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra  taahhütlü postayla veya onaylı, kapalı zarf  içinde öğrenci ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne iletilir.

2-                            Meslek Yüksekokulu yönetimi tarafından zorunlu staj dosyalarının öğrenci işleri birimine teslim ve staj sınav tarihleri ilan edilir.

3-                            Öğrenci işleri birimi tarafından imza karşılığı teslim alınan staj dosyaları sınav tarihinden önce üst yazı ile birlikte, imza karşılığında program başkanına teslim edilir.

4-                            Staj Değerlendirme Kurulu ilan edilen tarihlerde toplanarak sınavı yapar ve Staj Değerlendirme Formunu (Form No: 8) doldurur ve sonuçları içeren liste ile formları üst yazı ile Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne teslim eder.

5-                            Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararından sonra kesinleşen sonuçlar ilan edilir.

 

Form No: 1. Öğrenci Başvuru Dilekçesi

 

 

   ………/………/……….

 

 

 

 

 

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 

. ………………………. MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

 

            Meslek Yüksekokulumuzun ……..…..………. Programı …..…..….………...nolu öğrencisiyim. Zorunlu Staj yapmak istediğim işletmeye verilmek üzere staj evraklarımın hazırlanmasını saygılarımla arz ederim.

 

           

 

 

 

Adres:

 

 

 

 

Tel:                                                                                                   

       Adı –Soyadı

                                                                                                                      İMZA                                                                                              

…….…………………………

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form No: 2. Zorunlu Staj Başvuru Üst Yazısı

     T.C.

               ULUDAĞ  ÜNİVERSİTESİ

       …………………………            ……….MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

           

 

Sayı   : B.30.2.ULU.0.78.00.00 / 504 -

Konu : Staj.

 

 

SAYIN YÖNETİCİ

 

         Yüksekokulumuz ülkemiz ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan gücü yetiştiren iki yıllık Önlisans düzeyinde Eğitim-Öğretim yapan bir Yükseköğretim kurumudur.

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereğince bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrenim süresi boyunca en az  30 iş günü  uygulamaya dayalı öğrenim (staj) yapması gerekmektedir.

Aşağıda kimliği yazılı Yüksekokulumuz öğrenci/öğrencileri, yasal staj sürelerine sayılmak üzere iş yerinizde staj yapmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bu isteğin değerlendirilerek iş yerinizde bu imkanın sağlanıp sağlanamayacağı, sağlanacak ise ekte verilen zorunlu staj başvuru formunun staj başlangıç tarihinden en az bir (1) ay önce eksiksiz olarak doldurulup, onaylanarak Yüksekokulumuz müdürlüğüne bilgi verilmesini önemle rica eder, ilgi ve yardımlarınıza teşekkür ederim.

 

 

MÜDÜR

 

                                                                                                         

ÖĞRENCİ

            Okul No                      Adı Soyadı                              Programı:

 

 

 

 

 

Yüksekokul Adresi                                                                 Yazışma Adresi:

 

 

 

 

 

 

Form No: 3. Zorunlu Staj Başvuru Formu

T.C

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

 

Fakülte / Yüksekokul No

 

T.C Kimlik No

 

Bölümü

 

Baba Adı

 

Alanı / Dalı

 

Ana Adı

 

İşletmede Zorunlu Staj Başlangıç Tarihi (Bu tarihten en az 10 gün önce Uludağ Üniversitesi SKSD Baş.lığına bildirilmesi zorunludur.)

 

Doğum Yeri

 

Stajın Bitiş Tarihi

 

Doğum Tarihi

 

Öğretim Yılı

 

İkametgah Adresi ve Telefonu

 

 

NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ                                                                     STAJ YAPILAN YERİN

İl

 

Cilt No

 

 

Adı

 

 İlçe

 

Aile Sıra No

 

 

Adresi

 

Sıra No

 

 

Telefon No

 

Mahalle

 

Veriliş Nedeni

 

 

Faks No

 

Köy

 

Verildiği

Nüfus Dairesi

 

 

e-Posta Adresi

 

Seri No

 

Veriliş Tarihi

 

 

Üretim / Hizmet Alanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYITLI OLDUĞU FAKÜLTE / YÜKSEKOKULU

 

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKULU

 

Onaylayan:

 

Tarih:

 

 

İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN

 

Adı Soyadı            :…………………………

Görevi ve Ünvanı  :…………………………

Tarih                      :……/…../………

 

 

İmza / Kaşe

 

Not: Zorunlu staja başlamadan en az 10 gün önce onaylanıp Uludağ Üniversitesi SKSD Bşk.lığına gönderilmesi zorunludur.

Form No: 4. Zorunlu Staj Yapacak Öğrencinin Özgeçmişi

 

 

İŞYERİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİNİN

Ö Z G E Ç M İ Ş İ

                           

 

Adı Soyadı                              :

Numarası                                 :

Kayıtlı olduğu program             :

Sınıfı                                        :

 

EN SON BİTİRDİĞİ OKUL

 

Adı                  :

Bölümü            :

 

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ALDIĞI TEORİK ve UYGULAMALI DERSLER

 

 

1.Yarıyıl

2.Yarıyıl

3.Yarıyıl

4.Yarıyıl

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

SAHİP OLDUĞU ATELYE ve ENDÜSTRİ  DENEYİMİ : (Ana çizgiler halinde)

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin İmzası                                                                               Program Başkanı

Adı Soyadı:

İmzası

 

 

 

 

Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası

 

 

 

 

T.C

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

………………………MESLEK YÜKSEKOKULU

                                           

 

STAJ DOSYASI

 

 


  

 

 


 

                    

        ÖĞRENCİNİN

      Adı Soyadı    :

          Programı       :

          Numarası      :

 

 


  


 

STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN

          ADI          :

         ADRESİ     :

         TELEFON  :

    

            

    (  ) Sayfa ve eklerden oluşan bu Rapor Dosyası öğrenciniz tarafından

      Kurumumuzdaki çalışma süresi içinde hazırlanmıştır.

        İŞYERİ  YETKİLİSİ

       Adı Soyadı           :                                              Ünvanı:   

       İmza                     :                                     Mühür:

Tarih:

 

 

 

 

 

 


 

Form No: 6. İşyeri Devam Durumunu Gösterir Çizelge

 

 

 

 

İŞYERİNDE DEVAM DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE

 

Öğrencinin Adı Soyadı :                                                          Numarası : _________           

 

S.No

Tarih

Çalıştığı  Bölüm

Yapılan  İş

İmza

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form No: 7. İşyeri Değerlendirme Formu

 

İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU

      Öğrencinin                                                                            İşyerinin

Adı-Soyadı            :                                                          Adı                  :

Staj Dalı                :                                                          Adresi              :

Staj Süresi             :                                                          Tel No             :

Staj Başlama-Bitiş:                                                                E-Posta          :

Tarihleri                 :                                                          Faks No           :

Koor.Öğr.Elemanı:                                                        Eğitici Personel        :

Adı-Soyadı            :                                                          Adı-Soyadı         :

 

 

      Sayın İşyeri Yetkilisi,

      İşyerinizde staj yapan öğrencimizin; bilgi, beceri ikili ilişkiler ve stajdan yararlanma düzeylerini belirleyebilmek için aşağıdaki tablonun özenle doldurulması rica olunur.

 

Değerlendirme Tablosu

ÖZELLİKLER

YETERLİ

YETERSİZ

İşe İlgi

 

 

İşin Tanımlanması

 

 

Alet Teçhizat Kullanma Yeteneği

 

 

Algılama Gücü

 

 

Sorumluluk Duygusu

 

 

Çalışma Hızı

 

 

Uygun ve Yeteri Kadar Malzeme

Kullanma Becerisi

 

 

Zaman/Verimli Kullanma

 

 

Problem Çözebilme Yeteneği

 

 

İletişim Kurma

 

 

Kurallara Uyma

 

 

Genel Değerlendirme

 

 

Grup Çalışmasına Yatkınlığı

 

 

Kendisini Geliştirme İsteği

 

 

     

İşletmemizde Staj yapan……………………………….’nın yukarıda bulunan değerlendirme tablosuna göre YETERLİ / YETERSİZ olduğu kanaatindeyim.

 

İşyeri Yetkilisinin

                                                                                        Adı-Soyadı      :

                                                                                        İmza                :

                                                                                        Kaşe                :

 

NOT: Bu form işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra, öğrencinin devam çizelgesi ile birlikte kapalı zarf içinde öğrenciyle veya posta ile okula gönderilmesi rica olunur.

 

Form No: 8. Zorunlu Staj Değerlendirme Formu

 

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğrencinin Adı Soyadı :                                                          Numarası : _____________

 

Öğrencinin staj çalışmalarının değerlendirilebilmesi için aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmiş olması gereklidir.

           

1.    Staj başlamadan önce program staj koordinatörüne staj yapacağı işyerine ilişkin bilgi vermiş ve onayını almış mıdır?.......................................................................... FORMCHECKBOX  EVET

2.    Staj dosyası hazırlamış ve program staj koordinatörü tarafından şekil yönünden yeterli bulunmuş mudur?.............................................................................................  FORMCHECKBOX  EVET

3.    Yapması gereken staj süresini tamamlamış ve devam çizelgesi işyerince onaylanmış mıdır?................................................................................................................. FORMCHECKBOX  EVET

4.    İş yeri değerlendirme formu düzenlenmiş midir?.............................................. FORMCHECKBOX  EVET

 

NOT: Öğrencinin staj değerlendirmesinin yapılabilmesi için yukarıda belirtilen soruların yanıtlarının tamamının EVET olması gereklidir. 

 

 

GÖRÜŞLER

Ağırlık(%)

NOT

ÖĞRENCİNİN HAZIRLADIĞI STAJ RAPORU

 

40

 

İŞ VEREN RAPORU

 

20

 

STAJ KOMİSYONU DEĞERLENDİRMESİ (SÖZLÜ SINAVI)

 

40

 

 

BAŞARI NOTU    

 

 

NOT :  BAŞARI NOTU en az  65  OLMALIDIR

 

Öğrenci Staj çalışmalarından BAŞARILI / BAŞARISIZ bulunmuştur.

 

STAJ DEĞERLENDİRME KURULU

Program Başkanı                                                     Üye                             Üye

Adı Soyadı                                                                Adı Soyadı                 Adı Soyadı

İmza                                                                          imza                            imza