ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı Üniversitelerin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmak amacı ile kurulacak olan Öğrenci Konseyi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Üniversitelerarası Kurula verdiği yetkiye dayanarak hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 2 – Yönetmelikte sözü geçen esaslar Üniversitelerin önlisans ve lisans öğrencilerini kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3 -  Bu Yönetmelikte geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Sınıf Öğrenci Temsilcisi: Önlisans ve lisans düzeyinde öğretim yapılan (ikili öğrenim dahil) Fakülte ve Yüksekokullarda her sınıfın yada bağımsız bir lisans/önlisans diploması veren anabilim/anasanat dallarının bünyelerindeki her sınıfta kayıtlı öğrencilerin, bir yıl süre ile seçtiği birer öğrencidir.

b) Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi: Bir bölümde veya programda bulunan tüm sınıflardan veya bağımsız bir lisans/önlisans diploması veren  anabilim/anasanat dallarının seçtikleri sınıf öğrenci temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bölüm/program öğrenci kurulu tarafından bir yıl süre ile ve salt çoğunlukla seçilen öğrenci temsilcisidir.

c) Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi: Her fakülte ve yüksekokul bünyesindeki bölümlerin/programların öğrenci temsilcileri yada bağımsız bir lisans/önlisans diploması veren anabilim/anasanat dallarının temsilcilerinin kendi aralarından bir yıl süre ile ve salt çoğunlukla seçtikleri fakülte veya yüksekokul öğrenci temsilcisidir.

Yalnız bir diploma veren fakülte ve yüksekokullarda bölüm/program temsilcileri fakülte veya yüksekokul temsilcisi olarak görev yaparlar.

d) Üniversite Öğrenci Konseyi: Fakülte ve yüksekokul öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan kuruldur.

e) Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu: Fakülte ve yüksekokul öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan Üniversite Öğrenci Konseyince salt çoğunlukla ve bir yıl süre ile kendi aralarından seçtikleri başkan, en az bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan kuruldur.

f) Konsey Başkanı: Üniversite Öğrenci Konseyini temsile yetkili olarak Üniversite Öğrenci Konseyi tarafından seçilen Üniversite Öğrenci Konseyi yürütme kurulu başkanıdır.

g) 2547 sayılı Kanunun 3. maddesindeki tanımlar aksi belirtilmediği müddetçe bu Yönetmelik açısından da geçerlidir.

 

Kuruluş ve İşleyiş

Madde 4 - Üniversite senatoları bu Yönetmelik şartlarına aykırı olmamak kaydı ile,  öğrenci temsilci seçimleri esaslarını bir yönerge ile belirlerler.

Madde 5 – Öğrenci temsilcisi adaylarında;

a) İlgili fakülte ve yüksekokulun kayıtlı öğrencisi olması,

b) Başarılı öğrenci olması (her bir Üniversite başarılı öğrenci şartlarını belirler),

c) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,

d) İlgili yükseköğretim kurumundaki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış olması,

e) Sabıka kaydının bulunmaması,

şartları aranır.

Seçim tarihi, dekanlığın önerisi de dikkate alınarak Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Aday öğrenciler seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve bu süre içinde kampanya yürütebilirler.

Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerinde en az %80; ikinci ve sonraki turlarda ise %50 katılım şarttır. Seçilebilmek için katılan öğrencilerin en az yarıdan fazlasının oyunun alınması zorunludur.

Seçimler, belirlenen tarihten itibaren 15 gün içinde tamamlanır. Bu tarihe kadar yapılan seçimlerde sonuç alınamazsa, o birimde o döneme ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır.

Madde 6 – a) Başkan gerektiğinde Üniversite Öğrenciler Konseyi Yürütme Kurulunu toplantıya çağırır. Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır ve kararlar üyeler tarafından imzalanır. Başkanın raporlu olduğu hallerde bu görevi yardımcısı yürütür.

b) Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilcileri Dekan/Yüksekokul Müdürü’nün uygun göreceği, öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili kurula oy hakkı olmaksızın katılmak üzere davet edilir.

c) Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Üniversite Senatosunda öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Rektör tarafından Senatoya ve Üniversite Yönetim Kurulu’na davet edilir ve oy hakkı olmaksızın toplantıya katılır.

 

Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Görevleri

Madde 7 - Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini başta Rektörlük olmak üzere Üniversite yönetim organlarına iletmek,

b) Rektörün daveti üzerine öğrenci ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato veya Yönetim Kurulları toplantılarında oy hakkı olmasızın başkan veya yardımcılarından biri  tarafından temsil edilmek.

Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu ve tüm öğrenci temsilcileri çalışma ve faaliyetlerini Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde Üniversitenin onayını almak sureti ile T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

 

Öğrenci Temsilciliğinin Sona Ermesi

Madde 8 -  Öğrenci Konseyi ve tüm öğrenci temsilcilikleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Haklarında disiplin cezası kesinleşmiş olanların öğrenci temsilciliği sona erer.

Madde 9 -  Üniversiteler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Yönetmelik hükümlerine uygun yönergelerini hazırlar ve yürürlüğe koyarlar.

 

Yürürlük

Madde 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.