ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DİKEY GEÇİŞ LİSANS ÖĞRENİMİ HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı Uludağ Üniversitesi’ne dikey geçiş yapan öğrencilere uygulanacak Lisans Öğrenimi Hazırlık Programı uygulama ilkelerini belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi’ne dikey geçişle lisans öğrenimine 3.sınıftan itibaren devam edebilmek amacıyla gelen öğrencilerin başarıyla tamamlamak zorunda oldukları hazırlık programını kapsar.

 

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2002 gün ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik”in 9.maddesine dayalı olarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İlkeler ve İşleyiş

 

Lisans Öğrenimi Hazırlık Programının Hazırlanması

Madde 4- a) Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere Bölüm/Program bazında iki yarıyıl süreli bir Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı düzenlenir. İngilizce Hazırlık Programı olan Bölüm veya Programlara dikey geçiş yapan öğrenciler öncelikle İngilizce Muafiyet Sınavına alınırlar. Muafiyet sınavını başaranlara lisans öğrenimine hazırlık programı düzenlenir. Başaramayanlar ise U.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümlerinin gereklerini yerine getirdikten sonra lisans öğrenimine hazırlık programına alınırlar. (*)

 

b) Her bölüm lisans öğrenimine hazırlık programı çerçevesinde o bölümün lisans eğitim programının ilk dört yarıyılındaki toplam kredi yükünün %70’ine karşılık gelen bir paket program hazırlar. Bu paket program her eğitim-öğretim yılı için Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ile Senato tarafından onaylanıp, ilan edilir.

 

c) İki yarıyıl sürecek Hazırlık Programı süresince, öğrenci oluşturulan bu paket programdaki derslerden danışmanın takibi veya onayı ile en az %70 kredi toplamına karşılık gelenleri alarak başarı ile tamamlamak zorundadır. Hazırlık programı sonunda GANO (Hazırlık Programı not ortalaması) değeri en az 1,80 ve üzerinde olan öğrenci, bu derslerin herhangi birinden almış olduğu başarı notunun (FF), (FD) veya  (D) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir.(*) (**) (***)

 

d) Dikey geçiş programındaki öğrenciler için ayrı sınıf açılmaz. Bu öğrenciler ilgili Bölümün/Programın mevcut sınıflarındaki öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler.

 

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 5- a) Sınavlar ve değerlendirme, dönem sonu başarı notları ve sınav sonuçlarına itiraz “Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülür.

 

b) Öğrenci  hazırlık programını tamamlayabilmek için ikinci yarıyıl sonunda U.Ü’de ya da başka bir üniversite açılması halinde yaz öğretiminden yararlanabilir.

 

c) Yaz öğretimi sonunda iki dersten fazla başarısız dersi kalan öğrenci Hazırlık Programının üçüncü yarıyılına (yaz öğretimini takip eden güz yarıyılına) devam ederek eksik kalan kredi yükünü tamamlayabilmek ve 4-c maddesine göre başarılı olacak şekilde, (FF), (FD), (D) veya (DC), (DD) gibi koşullu geçer dersleri tekrar alabileceği gibi hazırlık programı paketinden danışmanın takibi veya onayı ile başka bir ders de alabilir. Bu durumda bıraktığı ders GANO hesabında dikkate alınmaz.(*) (**) (***)

 

d) Lisans öğrenimine hazırlık programında üçüncü yarıyıl sonunda başarısız olduğu ders sayısı ikiden fazla olan öğrencinin öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. (*) (**) (***)

 

Lisans Programına Devam Etme

Madde 6- a) Lisans öğrenimine hazırlık programını yaz öğretimi sonunda 4-c maddesine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler ile en fazla iki başarısız dersi olan öğrenciler Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile  üçüncü sınıfın ilgili yarıyılına kaydedilir. Ancak hazırlık programını tamamlamış öğrenciler 4-c maddesine göre başarılı oluncaya kadar, intibak ettikleri üçüncü sınıfın dönemsel ders yükünü aşmamak koşulu ile, öncelikli olarak başarısız oldukları hazırlık programı derslerine kayıt olurlar. (***)

 

b) Lisans öğrenimine hazırlık programında alınan başarı (harf) notları intibak programı tamamlandıktan sonraki öğretim aşamasında GANO hesabına dahil edilmez. Bu öğrencilerin transkriptleri lisans programına kayıtları yapıldıktan sonra aldığı dersleri kapsar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

Madde 7- Bu yönerge Uludağ Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği 17.10.2002 (2002-18/1 no’lu karar) tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

*Yönergenin 4/c ile 5/c-d maddeleri U.Ü. Senatosu’nun 21.03.2008 gün ve 05 sayılı oturumunda alınan 4 no’lu kararı ile “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.

 

** Yönergenin 4/c ve 5/c-d maddeleri U.Ü. Senatosu’nun 25.09.2008 gün ve 13 sayılı oturumunda alınan 9 no’lu kararı ile yeniden düzenlenmiştir.

 

*** Yönergenin 4/c, 5/c-d ve 6-a maddeleri U.Ü. Senatosu’nun 05.11.2008 gün ve 15 sayılı oturumunda alınan 3 no’lu kararı ile yeniden düzenlenmiştir.

 

Yürütme

Madde 8-Bu Yönerge hükümlerini, Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.