ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

KREDİLİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesi (UÜ) kredili, önlisans ve lisans öğretimi ve sınavlarıyla ilgili ilkeleri belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik UÜ'nde kredili önlisans ve lisans öğretimi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1)Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren kanunlar ile yükseköğretim üst kuruluşlarının ilgili yönetmeliklerine ve kararlarına dayalı olarak düzenlenmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Öğrenci İşleri

 

Yeni kayıt yaptıracak öğrenci sayıları

 

Madde 4-  (1) Önlisans ve lisans öğretiminin ilk yarıyılına alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşulları, ilgili kurumun önerisi ve Senatonun kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

 

İlk kayıt işlemi

 

Madde 5- (1) İlk yarıyıla kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerinin tarihleri, gerekli koşullar ve istenen belgeler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilân edilir. Kayıt olan aday UÜ öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır. Süresi içinde ilgili kuruma kayıt yaptırmayanlar, UÜ öğrencisi olma hakkını kaybederler. Ancak; kayıt süresi içerisinde kaydını şahsen yaptıramayan adayların kayıtları, mazeretlerini belgelemeleri halinde 18 yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların noter veya yurt dışı temsilciliklerimizden alacakları resimli vekaletname ile yetkili kıldıkları kişiler aracılığı ile yapılabilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrenciler UÜ' ne kayıt yaptıramazlar.

 

Muafiyet

 

Madde 6- (1) Başka bir üniversitenin veya UÜ’nin bir bölüm ya da programına kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlara girerek UÜ’nde aynı veya farklı bir bölüm ya da programı kazanan ve yeniden kaydını yaptıran öğrenciler, ya da bir yükseköğretim kurumundan ayrılan ve UÜ’ye kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay geçişle gelen öğrenciler ders muafiyeti isteğinde bulunabilir. Ders muafiyeti isteğinde bulunan öğrenciler, intibak başvurularını UÜ’ne kesin kayıt tarihinin bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapmak zorundadırlar. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. Öğrencilerin muafiyet istekleri, ayrıldığı yükseköğretim kurumunda başardığı dersler de göz önüne alınarak ilgili kurullarca karara bağlanır. Ancak öğrencinin muaf olacağı her yarıyıldaki başarılı ders kredi saatleri toplamı 17 kredi saatten fazla olamaz.

 

Kayıt yenileme işlemi

 

Madde 7- (1) Öğrenciler, her yarıyılın başlamasından önceki 10 iş günü içinde kurum yönetimi tarafından düzenlenen takvime ve ilkelere göre katkı paylarını yatırdıktan sonra kayıt yaptıracakları derslere yazılarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur.

(2) Öğrenci, yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 iş günü içinde danışmanının onayı ile alacağı dersleri değiştirebilir ve böylece kaydını kesinleştirir.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen en çok öğrenim süresinden sayılır.

 

Katkı payı ve kayıt ücretleri

 

Madde 8- (1) Öğrenciler, her yıl 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen esaslara göre Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği katkı payını öderler. Her ne sebeple olursa olsun öğrencinin kaydının silinmesi halinde alınan katkı payı geri ödenmez.

(2) Katkı payları dışında öğrencilerden alınacak kayıt ile ilgili giderlerin karşılıkları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Katkı payını ve diğer giderlerin karşılıklarını süresi içinde ödemeyen öğrenciler hakkında yapılacak işlemleri Üniversite Yönetim Kurulu belirler.

 

Kimlik kartı

 

Madde 9- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, katkı payını yatırarak UÜ'ne ilk kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, UÜ öğrencisi olduğunu belirten kimlik kartı verilir. Öğrenci Kimlik Kartı, her akademik yıl başında bandrol yapıştırılmak koşulu ile öğrenimi süresince geçerlidir.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yerel bir gazetede yayımlanmış ilân ve yazılı başvuruya dayalı olarak her eğitim-öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere yeniden kimlik kartı verilir.

 

 

İzinli ayrılmak

 

Madde 10- (1) İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam dört yarıyıl süre ile izin verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından itibaren 10 iş gününde yapılması zorunludur. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez. Bu izin süresi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen en çok öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, nedenin ortaya çıkmasından başlayarak en geç 10 iş günü içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurması ve olguyu gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır. Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması durumunda, aynı işlem yapılır. Ancak, sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin verilmesi durumunda izin, yarıyıl başından geçerli olarak uygulanamaz. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin, verildiği tarihten başlayarak geçerli olur ve öğrencinin izin aldığı tarihi izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca iznin uzatılması yoluna gidilebilir.

 

Yatay-dikey geçiş işlemleri

 

Madde 11- (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan UÜ’nin bağlı kurumlarına yatay ve dikey geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenci sayıları fakülte veya yüksekokul yönetim kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunulur. Yatay geçiş işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre, dikey geçiş işlemleri "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan bölüm/programlarına yatay geçişlerde, öğrencilerin geldiği üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını okumuş ve başarmış olması şartı aranır.

 

Bölümler-programlar arası yatay geçiş işlemleri

 

Madde 12- (1) Kurumların birinci veya ikinci yarıyılları sonunda, bütün derslerinden başarılı olan öğrenciler, kurumun ilgili kurullarının belirleyeceği bölümler veya programlar arasında yatay geçiş yapabilirler. Bölümler veya programlar arasında yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayıları, bölüm veya programın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun teklifi üzerine, Senatonun onayına sunulur. Bölümler veya programlar arası yatay geçiş yapacak öğrencilerin sıralamasına ilişkin ölçütler bölümün veya programın önerisi ile fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen öğrenci sayıları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in 3 üncü maddesinde yer alan kontenjandan bağımsızdır. Bölüm veya programlar arası yatay geçiş yapan öğrenci, yeni kayıt yaptırdığı bölümün/programın belirleyeceği birinci veya ikinci yarıyıllara ait dersleri almakla yükümlüdür.

 

Öğrenci işleri

 

Madde 13-  (1) Öğrencinin yarıyıllara kayıt işlemlerine, devamının izlenmesine, izinli ayrılmasına, yatay ve dikey geçişine, öğretim ve sınavlara ilişkin diğer işlemlerine, gerektiğinde bölüm veya programın görüşlerini de alarak ilgili yönetim kurulu karar verir. Yönetim Kurulu kararlarına itiraz 7 gün içinde Rektörlüğe yapılabilir.

 

Disiplin işleri

 

Madde 14- (1) Öğrenci disiplin işlemleri, "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" ne göre yürütülür.

 

Danışmanlık hizmetleri

 

Madde 15- (1) Bölüm veya program kurulları her öğrenci için bir danışman öğretim elemanı belirler. Danışman, öğrencinin derslere yazılmasında, bırakmasında, değiştirmesinde ve ayrıca sağlık, kültür ve spor ile ilgili sorunlarında öğrenciye yardımcı olur.

 

Sağlık,kültür ve spor hizmetleri

 

Madde 16- (1) Öğrencilerin sağlık sorunlarına, rehberlik hizmetleri ile boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik kültürel ve sportif etkinliklere ilişkin hizmetler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı birimleri tarafından yürütülür.

(2) Kültür, sanat ve spor etkinliklerinde, üniversiteyi veya Ülkeyi temsil için ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğrencilerin devam ve sınav hakları saklı tutulur.

 

Öğretim türü

 

Madde 17- (1) UÜ’nde eğitim-öğretim, örgün öğretim türünde yapılır. Birinci Örgün Öğretim öğrencilerinin İkinci Örgün Öğretimden, İkinci Örgün Öğretim öğrencilerinin de Birinci Örgün Öğretimden ders almasına izin verilmez.

 

Akademik takvim

 

Madde 18- (1) Üniversitenin akademik takvimi, ilgili kurumların önerileri göz önüne alınarak her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

 

Akademik yıl

 

Madde 19- (1) Akademik yıl Senatonun belirlediği gün başlar ve izleyen eğitim-öğretim yılının başlangıcında biter. Bir akademik yıl güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyılda ders programı en az 14 haftayı kapsayacak şekilde düzenlenir. Dersler ve ara sınavlar yarıyıl içinde, yarıyıl sonu sınavları ise ilgili yarıyıl derslerinin bitimini izleyen en çok üç haftalık sürede yapılır. Resmî tatillere rastlayan günlerdeki dersler 14 üncü haftanın sonuna eklenen mesai günlerine planlanır. Gerekli görüldüğü takdirde Senato yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. "UÜ Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği" esaslarına göre, kurumların önerisi üzerine Senato yaz öğretimi yapılmasına karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler

 

Ders planları

 

Madde 20- (1) İlgili bölüm veya program kurulları, derslerin yarıyıllara dağılımını; ders, uygulama, staj, klinik, proje ve benzeri çalışmaların kredi saatlerini gösteren ders planlarını düzenler.

(2) Ders planları, fakülte veya yüksekokul kurullarının da görüşü alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır.

(3) Haftalık ders programları akademik yıl başlamadan;

 

a) Fakülteler için, akademik takvime göre eğitim-öğretimin başlamasından 20 iş günü önce,

b) Konservatuvar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları için, eğitim-öğretimin başlamasından 15 iş günü önce hazırlanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.

 

Zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön şartlı dersler ve ön şart dersleri

 

Madde 21- (1) Zorunlu ve Seçmeli Dersler: Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki türdür. Bölümler veya programlar tarafından zorunlu ve seçmeli dersler belirlenir.

a) Zorunlu dersler, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak belirlenen derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Ders planlarında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gereken toplam kredinin en az %20’si ve en çok %40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir. Seçmeli dersler lisans öğrencileri için herhangi bir fakültenin, meslek yüksekokulu öğrencileri için herhangi bir meslek yüksekokulunun bir başka bölümünün veya programının dersi de olabilir. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan fakülte veya yüksekokulların bölüm veya programlarında seçmeli dersler % 30’u geçmemek koşuluyla İngilizce yapılabilir ve bu derslerin sınavları da İngilizce yapılır. Seçmeli derslerin en az kaç öğrenci ile açılacağı her akademik yıl başında Senato tarafından belirlenir.

(2) Ön Şartlı Ders ve Ön Şart Dersi: Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; önceden başarılması gereken derse veya derslere bağlı ise bu ders ön şartlı derstir. Öğrencinin ön şartlı dersi almadan önce başarması gereken ders ise ön şart dersidir. Ön şartlı dersin ön şartı olan dersi veya dersleri, bu dersleri açan bölüm veya program önerir. Fakülte veya yüksekokul kurulu inceler ve Senatonun onayına sunar.

(3) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, kredili ders olarak en az ikişer yarıyıl olmak üzere 2 kredi-saat/hafta olacak şekilde tercihen ilk dört yarıyıl için planlanan derslerdir. Öğrencilerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendine göre, Yabancı Dil dersleri için yapılan Muafiyet Sınavında başarılı olmaları halinde, aldıkları not aynen 5/ı Yabancı Dil notu olarak her iki yarıyıl için YANO ve GANO hesaplamasına katılır.

(4) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı veya Yıl İçi Sınavlarında Alınan;

 

 

 

Sayısal Not

 

Harf Notu

 

Ağırlık Katsayısı

85-100

AA

4.00

80-84

BA

3.50

75-79

BB

3.00

70-74

CB

2.50

60-69

CC

2.00

55-59

DC

1.50

50-54

DD

1.00

40-49

FD

0.50

39-0

FF

0.00

 

 

 

 

(5) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulayan fakülte, yüksekokul, bölüm ve programa kayıtlı öğrencilerin de, UÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları halinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi uyarınca almaları gereken Yabancı Dil dersinden muaf olurlar ve bu notları aynen YANO ve GANO hesaplamasına katılır.

(6) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfında başarısızlık halinde, birinci sınıfa başlayan öğrenci 5/ı Yabancı Dil dersini almak zorundadır.

(7) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olması halinde ise isteğe bağlı olmak kaydı ile öğrenci, notunu yükseltmek için 5/ı kapsamında açılan muafiyet sınavlarına girebilir. Bu durumda alınan en son not her iki yarıyıl için YANO ve GANO hesaplamasına katılır.

 

Derslerin kredi saat değerleri

 

Madde 22- (1) Kuramsal dersin kredi saat değeri haftalık ders saatine; laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmaların kredi saat değeri ise haftalık ders saatinin yarısına eşittir. Not ortalamalarına katılmayan kuramsal ve uygulamalı dersler "kredisiz dersler" olarak ders planlarında belirtilir.

 

Ders yükü ve derslere yazılma

 

Madde 23- (1) Ders Yükü: Bir öğrencinin her dönemde alacağı ders yükü öğrencinin ait olduğu bölümün veya programın ders planlarında belirtilen kredi yüküdür.

a) Öğrenci katkı payını ödedikten sonra, azami öğrencilik süresinden sayılması koşulu ile ikinci yarıyıldan itibaren ders kaydını yaptırmadan ya da yarıyıl için öngörülen en fazla kredi/saat ders yükünün altında kalan dilediği kadar sayıda derse kayıt yaptırarak öğrenimini sürdürebilir.

(2) Derslere Yazılma: Yeni kayıt yaptıran bir öğrenci seçmeli dersi olmaması koşulu ile ilk iki yarıyıl derslerine kendiliğinden kayıtlı sayılır. Seçmeli ders olduğunda 7 nci madde hükümleri uygulanır.

a) 33 üncü maddede tanımlanan GANO’ su 1.80’nin altında olan öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamazlar. Ancak başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler. Bu durumda olan öğrenciler ulusal ve/veya uluslararası değişim programından yararlanamazlar.

b) GANO’su 1.80 ile 1.99 arası olan öğrencilerin alt yarıyıllardan alacakları derslerle, kayıt yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredilerinin toplamı, o bölüm veya programda en son kayıt yaptıracağı yarıyıl ders planında yer alan ders yükünden fazla olamaz. Bu durumda olan öğrenciler, ancak danışmanın onayı ile o yarıyılın ders planındaki derslerden en fazla ikisini bırakabilir. Böyle durumlarda bırakılan dersler, tekrar açıldığı ilk yarıyılda alınır.

c) GANO’su 2.00 ile 2.49 arasında olan öğrencilerin öncelikle alt yarıyıllardan alacakları başarısız dersler ile kayıt yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredileri toplamı, danışmanın onayı ile o yarıyılın ders yükünden  3 kredi,

ç) GANO’su 2.50 ve üzerinde olan öğrenci isterse ve danışmanı onaylarsa ders planındaki o yarıyılın ders yükünü 2 dersi aşmamak üzere 6 krediye kadar dönemsel kredi yükü üzerinden ders alabilir.

d) Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.

(3) Derslerin Tekrar Alınması: Daha önceki yarıyıllarda kayıt yaptırılan ve (FF), (FD), (D) veya (K) alınan dersler; açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlanır. Tekrarlanan derslere de devam zorunludur. Eğer bu dersler seçmeli ders ise veya ders planlarından kaldırılan dersler ise, öğrencinin ilgili bölümün belirlediği başka bir eşdeğer dersi almasına izin verilir.

a) Öğrenci, GANO’sunu yükseltmek amacı ile, tekrar kayıt, devam, sınav ve benzeri zorunlulukları yerine getirmek şartı ile muaf olduğu dersler de dahil dilediği derslerini tekrar alabilir. Böyle durumlarda;

1)       Tekrar edilen dersin zorunlu ders olması halinde GANO alınan en son not üzerinden hesaplanır.

2) Tekrar edilen seçmeli ders ise ilgili dönemde öngörülen dönemsel seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alınması durumunda; alınan dersler arasından en yüksek nota sahip olan derslerin dönemsel seçmeli ders sayısı kadarı GANO hesabına katılır.

 

Kredi-saat sınırları

 

Madde 24- (1) Ders planları; bölümlerin veya programların ilgili kurullarının önerisi üzerine aşağıdaki esaslara göre Senato tarafından karara bağlanır.

a) Her yarıyılın normal kredi yükü en az 15 kredi saat/hafta olacak şekilde,

b) Bölüm bazında lisans eğitim vermeyen Tıp, Veteriner ve  Hukuk fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu ders planları hariç olmak üzere, her yarıyılın normal kredi yükü en çok 22 kredi saat/hafta olacak şekilde

planlanır.

(2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler, zorunlu İngilizce Hazırlık programı gereği üçüncü yarıyıldan itibaren ders programlarında yer alan yabancı dil dersleri ve kredisiz dersler toplam ders yükü dışında tutulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

 

Zorunlu yabancı dil hazırlık programı

 

Madde 25- (1) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanmasına karar verilen Fakülte/Yüksekokul öğrencilerine UÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda iki yarıyıl süreli yabancı dil eğitim-öğretimi yapılır.

(2) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Esasları "UÜ Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Yönergesi" ile düzenlenir.

(3) Yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar ederler. Bu durumda da başarısız olanlardan;

a) Türkçe eğitim-öğretim yapılan bölüm veya programlardaki öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır, ancak bu öğrencilerin önlisans veya lisans eğitimlerinde önkoşullu ve zorunlu olan mesleki yabancı dil derslerini alabilmeleri yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmalarına bağlıdır.

b) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde (İngilizce-Almanca-Fransızca) kayıtlı öğrenciler, açılması halinde Yaz Öğretimi haklarını da kullandıktan sonra başarısız olmaları halinde kayıtları silinir.

 

Çift anadal lisans programı

 

Madde 26- (1) Çift Anadal Lisans Programı Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getiren öğrencilerden isteyenlere, danışmanlarının rehberliğinde başka bir lisans programının ilgili yönergeye göre belirleyeceği ders planındaki dersleri aynı zamanda alma izni verilebilir. Bu tür öğretim programı "Çift Anadal Lisans Programı" olarak isimlendirilir.

 

Yan alan lisans programı

 

Madde 27- (1) Yan Alan Lisans Programı Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getiren öğrencilerden isteyenlere, danışmanlarının rehberliğinde başka bir lisans programının ilgili yönergeye göre belirleyeceği ders planındaki dersleri aynı zamanda alma izni verilebilir. Bu tür öğretim "Yan Alan Lisans Programı" olarak isimlendirilir.

 

Özel uygulamalar

 

Madde 28- (1) Eğitim-öğretim programlarının özelliği gereği Tıp Fakültesi ve Konservatuvar da kredili sistemin uygulanma şekli ile, ders planlarında staj, bitirme çalışması ve benzeri etkinliklerin yer aldığı fakülte ve yüksekokulların bu etkinliklerinin yapılış şekli yönergeler ile belirlenir.

 

Devam zorunluluğu

 

Madde 29- (1) Kuramsal derslere en az % 70, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara en az % 80 oranında devam zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders veya öğretim çalışması için devamsız kabul edilir. Devamsız öğrenci Yarıyıl Sonu Sınavına alınmaz ve öğrencinin not çizelgesinde bu durum D (Devamsız) ile belirtilir.  Aynı yarıyılda en fazla iki dersin bir arada toplam kuramsal 5 saat üzerinden olmak koşulu ile birer saatlerinin çakışmasına izin verilir. Öğrencinin derslere devamı, öğretim elemanın belirleyeceği yöntemle izlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

 

Sınavlar ve değerlendirmeler

 

Madde 30- (1) Ara Sınav ve Yarıyıl Sonu Sınavı:

a) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları her yarıyıl için programlanır. Ara sınavlar, yarıyılın başlangıcını izleyen yirmi iş günü içinde bölümün veya programın önerisi dikkate alınarak, dersin kodunun ait olduğu bölümün veya programın ilgili yönetimi tarafından düzenlenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından duyurulur. Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Herhangi bir yarıyılın öğretim planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olmayacak şekilde programlanır. Aynı günde; Nutuk dersinin sınavları ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin sınavları hariç, aynı yarıyıla ait en çok iki dersin sınavı yapılabilir.

b) Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve haberli küçük sınavlar da yapılabilir. Bu durumda, o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl belirleneceği, önce bölüm veya programın akademik kurulunda, daha sonra fakülte veya yüksekokul kurulunda görüşüldükten sonra, bölüm veya program başkanlıkları tarafından yarıyılın başlangıcını izleyen 15 iş günü içinde ilân edilir. Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir.

c) Belirlenen ilkelere göre yarıyıl içi not ortalaması hesaplanır. Bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi % 50, yarıyıl sonu sınavının etkisi de % 50'dir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya girdiği halde sınavdan Bağıl Değerlendirmeye Katma Sınırının (BDKS) altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve dönem sonu başarı notu olarak doğrudan (FF) notu verilir.

ç) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış olmak ve ayrı kod numarasıyla belirlenmeyen, derse bağlı uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Ayrı kod numarası ile belirlenmeyen uygulamalar için, ayrıca sınav tarihi ilân edilmez ve bu uygulamaların değerlendirilmesi, sözlü, yazılı, uygulamalı veya yarıyıl içindeki farklı çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir.

d) Yarıyıl sonu sınav programları dersin kodunun ait olduğu ilgili bölüm veya program başkanlığınca düzenlenir. Fakülte veya yüksekokul yönetimi tarafından onaylanır. Yarıyıl bitiminden en geç 15 iş günü önce yeri, tarihi ve saati ilân edilir. Yarıyıl sonu sınavları en çok üç hafta sürer.

e) Sınavdan sorumlu öğretim elemanı, yaptığı her sınavın soru ve cevaplarını sınavı izleyen bir hafta içinde öğrencilere duyurur.

f) Öğretim elemanı gerek ara sınavlar, gerekse yarıyıl sonu sınavlarının kağıtlarını, sorular ve cevapları ile birlikte fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre düzenleyerek bölüm veya program başkanlığına teslim eder.

g) İlgili öğretim elemanları, bir ders için öğrencilerin 100 üzerinden verilen notlarla belirlenen yarıyıl sonu ham başarı notlarını, ortalamalarını, standart sapmalarını ve 31 inci maddeye göre belirledikleri harf notu cinsinden dönem sonu başarı notlarını bölüme veya programa kayıtlı öğrencilere ders veren öğretim elemanlarından oluşan bölüm veya program akademik kurulunda açıklar. Bölümün veya programın tüm derslerinin dönem sonu başarı notları, fakülte veya yüksekokul bölüm kurullarında değerlendirildikten sonra, sınavların bitimini izleyen en geç 5 iş günü içinde ilân edilir.

(2) Mazeret Sınavları:

a) Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden ya da Üniversite Hastaneleri veya Devlet Hastanelerinden alınan en az üç uzman doktor tarafından imzalanmış/düzenlenmiş ve ilgili başhekim tarafından onaylanmış rapor ile belgelediği sağlık sorunlarından dolayı sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretinin bitim tarihini izleyen 7 iş günü içinde bir dilekçe ile dersi veren fakültenin veya yüksekokulun yönetimine başvurmak zorundadır.

b) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, dersi veren fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için, her yarıyılın son haftasında, mazeret ara sınavları yapılır.

c) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrenciler için yarıyıl sonu sınavlarının bitim tarihini izleyen 10 iş günü içinde, yarıyıl sonu mazeret sınavları yapılır. Mazeretin bu sürede de devam etmesi durumunda bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uygulanabilir.

 

Dönem sonu başarı notları

 

Madde 31- (1)Her eğitim-öğretim yılı başında Bağıl Değerlendirmeye Katma Sınırı (BDKS), Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBAS) ve Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek özellikteki dersler Üniversite Senatosunca belirlenir.

(2) Dersi veren öğretim elemanı belirlenen bu sınırlara ve 30 uncu maddedeki ilkelere göre saptadığı yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımını, ortalamasını ve standart sapmasını kullanarak her bir öğrenci için dersi alan tüm öğrenciler arasındaki bağıl başarı derecesine göre aşağıdaki tablodan yararlanarak harf notu cinsinden dönem sonu başarı notu verir. Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için başarı derecelerinin karşılığı harf notları, dersi veren öğretim elemanlarının takdiri ile belirlenir.

(3) Başarı Dereceleri, Harf Notları, Ağırlık Katsayıları ve Diğer İşaretler:

 

Başarı Derecesi

Harf    Notu

Ağırlık Katsayısı

Diğer İşaretler

 

Mükemmel

AA

4.00

D

Devamsız

Pekiyi

BA

3.50

S

Süren Çalışma

İyi

BB

3.00

E

Eksik

Orta

CB

2.50

G

Geçer

Geçer

CC

2.00

M

Muaf

Koşullu Geçer

DC

1.50

K

Kalır

Koşullu Geçer

DD

1.00

İ

İptal

Başarısız

FD

0.50

 

 

Başarısız

FF

0.00

 

 

 

a) (D) derse devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. (D) not ortalaması hesabına (FF) olarak dahil edilir.

b) (S) not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrenciye verilir.

c) (E) yarıyıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli nedenle laboratuvar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. (E) alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm veya program başkanlığının önerisi ve fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile (E) işaretinin süresi daha sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

ç) (G) kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir. (G) ortalamalara katılmaz.

d) (M) yatay veya dikey geçiş intibak işlemini tamamlayan öğrencinin muaf olduğu derslere veya ilgili bölüme ÖSYM sınavı ile kayıt yaptıran fakat daha önce eşdeğer veya benzer bölümden bazı dersleri alan ve başarılı olan ve bu derslerin denkliği bölüm veya program başkanlığının önerisi üzerine fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca tanınan derslere verilir. Bu derslerin notları harf notuna çevrilerek ortalamaya dahil edilir.

e) (K) kredisiz derslerde başarısız olan öğrenciye verilir.

f) (İ) Mezuniyet Toplam Kredi yükü dikkate alınarak müfredattan kaldırılan ve muadelet/muafiyeti de yapılmamış bir dersi daha önce alıp da başarısız olan öğrenciler için mezuniyet öncesi tüm transkriptlerinde bu ders İptal (İ) ile işaretlenir, (İ) ile işaretlenen bu tip dersler mezuniyet sonrası verilen transkript ve diploma ekinde yer almaz.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

 

Madde 32- (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, sınav sonucunun ilânını takip eden 5 iş günü içinde dersin kodunun ait olduğu idari birime yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru öğretim elemanına iletilir. Öğretim elemanı eğer maddi hata mevcut ise bölüm veya program kuruluna sunar. Not, ancak bölüm veya program kurulunun kararı ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile düzeltilebilir.

 

Akademik not ortalaması

 

Madde 33- (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması (YANO) ve Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Bu ortalamalar her yarıyılın sonunda ilgili birim tarafından hesaplanır ve ilân edilir.

(2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.

(3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir.

(4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.

 

Başarılı öğrenci

 

Madde 34- (1) GANO değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD),(D) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir.

 

Onur öğrencileri

 

Madde 35- (1) Bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü kadar derse kayıt yaptıran ve bu derslerde başarılı olan ve YANO 3.00-3.49 arasındaki öğrenci yarıyıl onur öğrencisi listesinde, 3.50-4.00 arasındaki öğrenci ise yarıyıl yüksek onur öğrenci listesinde yer alır. Ancak; son iki yarıyılda bulunan ve sorumlu olduğu tüm dersleri alarak başarılı olan öğrencilerden dönemsel ders yükü kadar derse yazılma koşulu aranmaz.

(2) Onur öğrencilerinin listesi her yarıyıl sonunda fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğü tarafından ilân edilir ve bu öğrencilere belgeleri verilir.

 

Başarısız öğrenci

 

Madde 36- (1) GANO’ su 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, GANO’ nun en az 1.80 olması gerekir. GANO’ su 1.80’den düşük olan öğrenci 40 ıncı maddede tanımlanan azami süre dahilinde öğrenimine devam eder. GANO’ su 1.80 den yüksek olan başarısız öğrenci, başarısız olduğu dersleri ile birlikte üst yarıyıl derslerine 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere göre kayıt yaptırabilir.

 

Kayıt silme

 

Madde 37- (1) İlgili yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki durumlarda öğrencilerin kayıtları silinir:

a) Öğrenimlerini, izinli ayrılmanın dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen azami öğrenim süresinde bitiremeyenler,

b) Birbirini izleyen iki yarıyıl, geçerli mazereti olmadan derslere yazılmayan ve katkı payını ödemeyerek kaydını yenilemeyenler,

c) İkinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Birinci taksitlerini yatırmayan bu öğrencilere, ikinci taksitlerini de ödemedikleri takdirde; Tebligat Kanunu hükümlerine uyarlı tebligat yapılarak bir aylık ek süre tanınır; yapılan yazılı tebligata rağmen bu süre içerisinde öğrenim ücretini kanunî faizi ile birlikte ödemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir.

ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alanlar,

d) Ağır ruhsal bozuklukları üniversite hastanesi veya tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınmış rapor ile belgelenen öğrencilerden; bu hastalığı nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşanlarda, yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle öğrenimlerine devam edemeyeceklerine, ilgili yönetim kurulunca karar verilenler.

 

Ek sınav hakkı

 

Madde 38- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin yarattığı ek sınav hakları saklı olmak kaydıyla lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek sınavlara giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir.

a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.

b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli GANO 2.00'den az olan öğrencilere, GANO’sunu 2.00'ye yükseltmeleri için, (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları kredili en çok iki ders için ek sınav hakkı verilir.

(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

(3) Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, dönem sonu veya yaz eğitimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen 7 gün içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, ek sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu hükümle belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

 

Diploma verilme koşulları

 

Madde 39- (1) Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümünün öğretim planında öngörülen ve Senato tarafından belirlenen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir.

a) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden; öğretim planındaki ilk dört yarıyılın derslerinden başarılı olan ve lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere GANO’su 2.00 olmak koşuluyla önlisans diploması verilir.

(2) Önlisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili programının öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir.

(3) Mezuniyet genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden hesap edilir.

a) Genel akademik not ortalamaları 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olanlar yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumlar diplomalarında belirtilir.

(4) Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı, soyadı, fakültesi/yüksekokulu, bölümü ve/veya programı, önlisans/lisans derecesi ve varsa sahip olduğu yasal haklar diplomanın düzenlenme tarihi ve diploma numarası, diplomanın arka yüzünde ise T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ve GANO’ su ile Öğrenci İşleri Daire Başkanının onayı bulunur. Fakülte mezunlarının diplomaları rektör ve dekan, yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör ve müdür, fakültelere bağlı yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör, dekan ve müdür tarafından imzalanır.

(5) Diplomalar UÜ soğuk damgası ile mühürlenir. Öğrencilerin mezuniyet tarihi, tüm eğitim-öğretim çalışmaları ve sınavlarının bitimini izleyen ilk iş günüdür.

(6) Mezun olan öğrenciler diplomalarını mezun oldukları birimden şahsen veya noter vekaletnamesi ile tayin ettikleri vekil aracılığı ile alır.

(7) Diplomanın kaybedilmesi halinde, Türkiye genelinde tirajı yüksek bir gazetede yayımlanacak bir kayıp ilânı ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya dayanarak, gerekli kayıt düşüldükten sonra öğrenciye ilgili fakülte/konservatuvar/yüksekokul tarafından düzenlenen bir belge verilir.

(8) UÜ' den önlisans veya lisans derecesi alabilmek için başka üniversitelerden yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin, en az son iki yarıyıllarını, UÜ' de geçirmiş olmaları gerekir.

 

Öğrenim süresi

 

Madde 40- (1) UÜ' de kredili öğrenim süresi; lisans düzeyinde en az dört, önlisans düzeyinde en az iki akademik yıldır, ancak bu yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki koşulları yerine getiren öğrenci daha kısa sürede mezun olabilir.

(2) İki yıllık önlisans öğrenimi için tanınan azami süre dört akademik yıl, dört yıllık lisans öğrenimi için tanınan azami süre ise yedi akademik yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, daha önce kayıt yaptırıp devamını aldığı, ancak başarılı olamadığı derslerin her biri için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenci devamını alamadığı dersler için ek sınav hakkı kullanamaz. Bu sınavlar öğrenim yılı başında yapılmak üzere ilgili birimler tarafından planlanır ve ilân edilir.

(3) Bu sınavlar sonunda mezun olmak için başarması gereken ders sayısını en çok beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl süreyle, başarısız oldukları derslerden devamını alamadıkları dersler için devam şartını yerine getirme koşulu ile diledikleri derslerden, açıldığı yarıyıl sonundaki sınavlara girme hakkı tanınır.

(4) Yukarıda belirtilen ek sınavları almadan mezun olmak için en çok beş dersi kalan öğrencilere dört  yarıyıl süreyle başarısız oldukları derslerden devamını almak olmak koşulu ile dersin açıldığı yarıyıl sonundaki sınavlara girme hakkı tanınır. Bu şartlara bağlı olmak koşulu ile mezun olmak için üç veya daha az dersi kalan öğrencilere ise sınırsız süre ile açılan tüm sınavlara girme hakkı tanınır.

(5) Azami süreler sonunda, mezuniyet için gerekli tüm derslerini alan ve bu derslerden başarılı oldukları halde GANO 2.00'den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere de, ortalamalarını yükseltmeleri için lisans düzeyinde son dört yarıyıl, önlisans düzeyinde son iki yarıyılın ders planlarındaki diledikleri derslerden, sınırsız sınav hakkı verilir.

(6) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda sözü edilen durumdaki öğrencilerde, alan çalışması, uygulamalı dersler ve uygulaması olan dersler için her sınav hakkını kullanmadan önce, yeniden devam şartı aranır. Ancak, daha önce laboratuar çalışmalarına bir kez tam olarak katılmış ve geçerli bir not almış olan öğrencilerden yalnızca bu çalışmalar için devam şartı aranmaz. Uygulaması olmayan derslerde bir kez devam almış olmak yeterlidir.

(7) Sınırsız hak kullanma durumuna gelen öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler ve sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(8) Katkı payını yatırdıkları halde açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam altı yarılyıl hiç girmeyenler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

Altıncı Bölüm

Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

Madde 41- (1) 09/08/2004 tarihli ve 25548 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği" değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1- (1) 1997 ve daha önceki girişli kredili sistem öğrencilerine mezun oluncaya kadar ait oldukları yönerge veya yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

 

Geçici Madde 2- (1) Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce UÜ’nin kredili sistem uygulanan fakülte ve yüksekokullarında kredili sistemde öğrenim gören 1998, 1999 ve 2000 girişli öğrencilerin ait oldukları yönetmelik hükümleri ile kazanılmış hakları öğretim bütünlüğünü bozmayacak şekilde uygulanır.

(2) Uygulamaya yönelik ayrıntılar Fakülte veya Yüksekokul Kurulu Kararı ve Senato onayı ile düzenlenir.

 

Geçici Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılından itibaren UÜ’nde kredili sistem uygulanan kurumların birinci sınıflarına kayıt yaptıracak olan öğrenciler ile kredili sistemi ilk kez birinci sınıflarında veya tüm sınıflarında uygulayacak olan kurumlarda öğrenim görecek öğrencilere ve halen kredili sisteme göre öğrenim gören tüm öğrencilere geçici l inci ve 2 nci madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 42-  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 43- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.