ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Atatürkçü, Çağdaş, Ulustan Yana, Laik Eğitim....
 
 
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

http://ogis.uludag.edu.tr/NoktaNewDesign.aspx?un=

Öğrenci İşleri Otomasyonu


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

YAN ALAN LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

 

Amaç

Madde-1:Bu yönergenin amacı, alan lisans programında başarılı öğrencilerin ilgi duydukları bir yan alanda da bilgilenmelerini sağlayacak yan alan lisans öğretimi ve sınavları ile ilgili ilkeleri belirlemektir.

 

Kapsam

Madde-2:Bu yönerge, U1udağ Üniversitesi'nde lisans düzeyinde kredili öğretim yapan fakültelerdeki yan alan programlarıyla ilgili ilkeleri kapsar.

 

Yasal Dayanak

Madde-3:Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği'nin 25.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler ve İşleyiş

 

Yan Alan Lisans Programı Açılması

Madde-4:

a)Yan alan lisans programı açacak ilgili birimler, yan alan programı önerisi içinde kontenjanlarını, eğer varsa özel koşullarını, yan alan için ders planlarını fakülte kuruluna sunarlar.

b)Yan alan lisans programı, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve Uludağ Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.

c)Yan alan lisans programı en az 18 krediden oluşur.

 

Yan Alan Lisans Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde-5:

a)Yan alan lisans programı açacak ilgili birim, her yarıyıl, kontenjanlarını da belirterek, yan alan lisans ders programını ve kayıt tarihlerini öğrencilerine duyurur.

b)Öğrenci, belirlenen tarihte, almış olduğu dersler ve not dökümünü eklediği bir dilekçe ile Öğrenci İşlerine başvurur.

c)Öğrencinin yan alan lisans programına başvurabilmesi için, başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurusunun ilgili birim tarafından uygun görülmesi gerekir.

d)Yan alan lisans programı açan birim, gerekli görürse seçme sınavı yapabilir. Öğrenci, yan alan lisans programına, en erken, kayıtlı olduğu alan lisans programının III. yarıyılında, en geç de VI.yarıyılında başvurabilir.

e)Yan alan lisans programlarını seçmede öğrencilere yardımcı olmak ve yan alan programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, her program için ilgili birim başkanlığınca bir yan alan lisans programı koordinatörü atanır. Yan alan lisans programı koordinatörü öğrencilerin alan lisans programlarındaki danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

f)Bir öğrenci, alan lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan alan lisans programına kayıt yaptırabilir.

 

Başarı ve Mezuniyet

Madde-6:

a)Yan alan lisans programı, öğrencinin kayıtlı olduğu alan lisans programındaki başarı durumunu etkilemez.

b)Yan alan lisans programı için ayrı not dökümü düzenlenir.

c)Alan lisans programındaki genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrenci yan alan lisans programından ders alamaz.

d)Yan alan lisans programı genel not ortalaması, iki yarıyı1 üst üste 2.00'nin altında kalan öğrencinin yan alan lisans programıyla ilişiği kesilir.

e)Alan lisans programından mezun olan öğrenciye mezun olduğu yarıyı1 sonunda alan lisans diploması verilir.

f)Alan lisans programından diploma alma hakkı elde eden ve henüz Yan Alan Lisans programını bitiremeyen öğrenciye, bu programı tamamlaması için bir yarıyıl ek süre tanınır. Fakülte yönetim kurulu kararı ile bu süre bir yarıyıl daha uzatılabilir. Öğrenci, ek süre boyunca Yan Alan Lisans öğrenimi yaptığı birime ait öğrenci katkı payını, alan lisans programında geçirdiği toplam yarıyıl sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam eder ve öğrencilik haklarından yararlanır.

g)Alan lisans programından mezun olan ve yan alan lisans programını da en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye yan alan lisans sertifikası verilir. Bu sertifika ile lisans diploması için verilen hak ve yetkilerden yararlanılamaz.

h)Öğrenci yan alan lisans programını kendi isteği ile bırakabilir.

ı)Çift alan lisans programından ayrılan bir öğrenci, bir yan alan programının tüm koşullarını yerine getirmiş ise, dilekçeyle başvurusu üzerine kendisine yan alan lisans programı sertifikası verilir.

i)Yüksek lisans programına kayıt olan öğrenci yüksek lisans öğrenci katkı payını ayrıca öder.

j)Kayıtlı olduğu lisans programında izinli sayılan öğrenci yan alan lisans programında da izinli sayılır. Ek süre hakkı kullananlar U.Ü. Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nin verdiği izinli sayılma hakkından, anadal programındaki izinli sayılma süresini de dikkate alarak, en fazla bir yarıyıl daha yararlanabilir.

 Yürürlük

Madde-7:Bu yönerge,  Uludağ Üniversitesi  Senatosu'nda  kabul  edildiği 07 Haziran 2007 (2007-11/6) tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde-8:Bu yönerge hükümlerini, Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür